Gözetim

Çelik Ve Alüminyum Konstrüksiyonların Gözetim Hizmeti

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Muayenesi alanında uzman kaynak mühendisleri tarafından gerçeleştirilir. Bu kapsamda sahada bulunan teknik personelimiz, üretimle alakalı onaylı teknik resimlere göre kaynak ve imalat ile ilgili detayları inceler. Uygunsuzluklar var ise işverene bildirir. İmalat ile ilgili kalite dosyaları detaylı olarak incelenir. Uluslarararası standartlara göre Kalite Kontrol Planları (ITP) hazırlanır. Paketleme ve sevkiyat kontrolleri yapılır.

Fabrikaya getirilen tüm hammaddelerin sertifikaları ile malzemelerin uygunluğunun kontrolü, kalite kontrol planlarının işveren tarafından oluşturulmuş teknik şartnameler kapsamında oluşturulması, işveren onayına sunulması, malzeme kalite belgelerinin kontrolü EN 1090-1-2-3 standartlarına hakim teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilir.

Yapılan kontrollerin ana başlıkları

 • İmalata veya sahaya giren malzemelerin kontrolü,
 • Hammaddenin (Sac, elektrod, gaz vs.) sözleşme ve standartlara uygun seçilip seçilmediği; kullanılıp kullanılmadığının tespiti,
 • Parçaların (Özellikle çok fazla parçayı ihtiva eden projelerde) doğru; teknik resim boyutlarına uygun üretilip üretilmediğinin imalat esnasında kontrolü,
 • Kaynakların görsel muayenesi
 • Üretim planlamasına göre işlerin takibi
 • Torklama kontrolleri
 • Yapılan testlere nezaret
 • Korozyondan korunmak amacıyla yapılan boya işlemlerinin standart ve sözleşmelere uygun boyanıp boyanmadığının DFT (Dry Film Thickness) cihazı ile kontrolü,
 • Vidalama yöntemi ile birleştirilen parçaların EN ISO 4017 standardına göre kontrolü
 • Boya ve paketlemesi bitmiş parçaların sözleşme ve müşteri isteklerine uygun bir biçimde sevkinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü.
 • Günlük, haftalık veya aylık raporlama

Kaynaklı İmalat Gözetim Hizmetleri

 • Kaynaklı imalat gözetim hizmetimiz kapsamında kaynak yöntemiyle birleştirilen yapı veya ekipmanların kaynakları görsel olara kontrol edilir. Gerekmesi durumunda tahribatsız muayene yöntemleri muayene desteklenir.
 • Kaynakçılar ve kaynak operatörlerinin sertifikaları ve sertifika kapsamları kontrol edilir. Muayene ve deney personellerinin yetkinlikleri kontrol edilir. İmalatçının WPS ve WPQR’ları tarafımızca kontrol edilir. Uygunsuzluklar var ise tespit edilerek işverene bildirilir.

Enerji Santralleri Gözetim Hizmetleri

Enerji santrallerindeki borulamalar ve donanımlar muayene edilerek olası uygunsuzlukların tespiti ile büyük maliyet kayıplarının önlenmesi çok önemli bir husustur. Bu konuda enerji santrallerinin bakım ve onarım hizmetleri tarafımızca ilgili standartlar kapsamında teknik olarak kontrol edilir ve gerekli raporlama yapılır.

Konvansiyonel enerji santralleri ve yyenilenebilir enerji santralleri olmak üzere 2 ana grupta değerlendirme yapılır.

Konvansiyonel Enerji Santralleri için verilen hizmetler;

 • İlk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
 • Santrallerin CE markalaması
 • İmalat ve periyodik kontrol süreçlerindeki NDT muayeneleri
 • Kalan ömür tayini

Yenilenebilir Enerji Santralleri için verilen hizmetler;

 • Rüzgar santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
 • Güneş Santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Güneş santrallerinin EN 62446’ya göre sertifikalandırılması

Rafineriler ve Kimya Tesisleri Gözetim Hizmetleri

Rafineri ve Kimya tesislerindeki muayene hizmetlerimiz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından verilmektedir.

Rafineri ve Kimya tesislerinde verilen hizmetler;

 • Atmosferik depolama tanklarının muayenesi (API 650 ve API 653 kontrolleri)
 • Borulama ve boru hatlarının muayenesi (API 570 kontrolleri)
 • Sistemler üzerindeki basınçlı kap, filtre gibi ekipmanların muayenesi
 • Yangın sistemlerinin kontrolü
 • Kıyı İşletme izni kapsamındaki periyodik muayeneler

Depolama Tankları Muayene Hizmetleri (API650 ve API653)

API 650 standardına göre atmosferik depolama tanklarının imalat ve montaj gözetimi API Authorized inspector gözetiminde yapılmktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır.

Depolama Tanklarına 3 aşamalı hizmet verilmektedir.

Tasarım Kontrolü; Tarafımıza sunulan teknik resim, hesap ve tasarım şartnamesi (rüzgar yükü, kar yükü, deprem yükü gibi) gereklilklerini göz önüne alarak API 653 Authorized Inspector tarafından tasarımın kontrolü yapılarak “Design Examination Report“ yayınlanır.

İmalat Kontrolü; Depolama tankı ve boru spoollarının yapıldığı fabrikada oluşturulacak kalite planına göre kaynak ve imalat kontrolleri yapılır. Yapılan NDT kontrollerine nezaret edilir. Yapılan kontroller sonrasında “Inspection report“ yayınlanır.

Saha Montaj Kontrolü; Montaj sahasına sevkedilen imalatların onaylanmış projelere göre montajının yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yapılan kaynak ve montaj kontrolleri sonrasında “Inspection Report“ yayınlanır.

Devreye alma sürecinde testlere nezaret edilerek şartneme ve API standartlarının gereklerinin kontrolü sağlanır. Tüm sürecin başarılı olması durumunda API 650 sertifikası verilir.

 

API 653 standardına göre atmosferik depolama tanklarının periyodik muayenesi API Authorized inspector gözetiminde yapılmaktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır.

Yapılan muayene API 653 Annex C gereklilklerini sağlamaktadır. Bu kapsamda

 • Tank taban kontrolleri
 • Tank donam kontrolleri
 • Tank tavan kontrolleri
 • Yüzer tavan kontrolleri (eğer varsa)
 • Gerekli NDT muayeneleri (MFL, vakum test, penetrant gibi)

Boru Hatları Muayene Hizmeti (API 570)

Borulama sistemleri API 570’e göre periyodik muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır.

Risk Tabanlı Muayene Hizmetleri (RBI)

Risk tabanlı kontrol “RBI/Risk based inspection” ve Güvenilirlik Merkezli Bakım “RCM/Reliability centered maintenance” sistemleri işletmelerde bakım optimizasyonu sağlamak, bakım maliyetlerini ve riskleri minimuma indirgemek için uygulanmaktadır. Bu hizmetimiz tüm kurulum ve işletme faaliyetleri, konusunda uzman sertifikalı API RBI alanında yetkin uzmanlarımız ve deneyimli RCM uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

RBI Çalışmalarının amacı,

 • İşletme ünitelerindeki yüksek riskli alanların belirlenmesi,
 • Her bir ekipman için olası risk unsurlarının değerlendirilmesi,
 • Tanımlanan risklere göre ekipmanların önceliklendirilmesi,
 • Önceliklendirmelere göre teknik kontrol ve muayene planlarının oluşturulması,
 • Ekipman arıza risklerinin sistematik olarak yönetilmesidir.

Doğal Taş Kontrolü (Mermer, Granit Vs)

Mermer gibi doğaltaşların 3. Taraf Gözetim Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerimiz mevcuttur.

Bu kapsamda tarafımızca görsel kontrol ve ölçü kontrolleri yapılır. Paketleme, markalama ve yükleme kontrolleri gerçekleştirilir. Yüklemenin eksiksiz ve düzgün yapılmasına tarafımızca nezaret edilerek detaylı raporlama yapılır.

Ocaktan çıkan mermer’in şartname gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı yerinde kontrol edilerek raporlama yapılır.

Ahşap Kontrolleri

Otel, havaalanı gibi yapılarda kullanılan dekoratif ahşabın şartname gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek, 3. taraf olarak raporlanır.

Enerji Santralleri Gözetim Hizmetleri

Enerji santrallerindeki borulamalar ve donanımlar muayene edilerek olası uygunsuzlukların tespiti ile büyük maliyet kayıplarının önlenmesi çok önemli bir husustur. Bu konuda enerji santrallerinin bakım ve onarım hizmetleri tarafımızca ilgili standartlar kapsamında teknik olarak kontrol edilir ve gerekli raporlama yapılır.

Konvansiyonel enerji santralleri ve yenilenebilir enerji santralleri olmak üzere 2 ana grupta değerlendirme yapılır.

Konvansiyonel Enerji Santralleri için verilen hizmetler,

 • İlk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
 • Santrallerin CE markalaması
 • İmalat ve periyodik kontrol süreçlerindeki NDT muayeneleri
 • Kalan ömür tayini

Yenilenebilir Enerji Santralleri için verilen hizmetler

 • Rüzgar santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
 • Güneş Santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
 • Güneş santrallerinin EN 62446’ya göre sertifikalandırılması

Rüzgar Santralleri Gözetimleri

Rüzgar Santralleri gözetimleri hitap ettiği müşteri profili açısından 2 ana kategoriye ayrılabilir.

 1. Proje Geliştiricileri ve Sahiplerine Yönelik Gözetimler: Genellikle Rüzgar santrali proje geliştiricileri ve sahipleri, projeleri orta ve uzun vadede yürütecek özel kuruluşlardır. Dolayısıyla, projelerin planlama ve inşaat aşaması Proje fizibilite analizleri için çok önemlidir. Bu sebeple, aşağıdaki hizmetler önem arz etmektedir:

 • Rüzgâr ölçümlerinin planlanması ve yapılması
 • Belirleyici Çalışma / Meso haritalama
 • Meteorolojik saha koşullarının araştırılması
 • Ölçüm Direği Tedarik ve Montajı
 • Rüzgâr ölçümlerinin istatistiksel analizi
 • Rüzgâr potansiyeli ve enerji veriminin değerlendirilmesi
 1. Proje Finansörleri ve Kredi Verenler için Rüzgar Hizmetleri (örneğin Bankalar): Rüzgar projelerinin çoğu, finansman modeline bakılmaksızın bir finansman mekanizması ile geliştirilir. Projelerde her zaman sermayenin bir kısmı vardır, ancak en genel olarak yatırımın yarısından fazlası Bankalar, Fonlar vb. Gibi Kredi Veren Kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle, incelenen Proje özelliği rüzgâr projelerinin finansman ortakları için temel rol oynamaktadır.

 • Mevcut Durum Tespit Raporlarının Tarafsız olarak değerlendirilmesi
 • Ayrıntılı durum tespiti
 • Proje uygulama aşamasının tamamında Owner’s Engineer
 • Draw-down listeleri hazırlanması
 • Punch listlerin hazırlanması
 • Proje Tamamlama Raporu
 • Alınan izinlerin incelenmesi

Güneş Santralleri Gözetimleri

Güneş (Fotovoltaik) santral gözetimleri kapsamlı deneyime dayanarak, standartlar ve sözleşmeleri gözden geçirerek, işlevselliği sağlamak ve riskleri azaltmak için tüm tesis tasarımını gözden geçirir. Güneş (Fotovoltaik) santral gözetimleri 5 ayrı fazda gruplandırılabilir:

 • Planlama aşaması: Bu aşama genellikle yatırım başlamadan önce yerinde incelemeleri, gölgeleme analizini, enerji verimi tahmin ve değerlendirmesini, IRR analizini, kayıp analizini ve fizibilite raporu değerlendirmelerini içerir.
 • Tasarım aşaması: Tasarım aşamasında, imalatçı ve yerinde PV modül incelemesi, akredite laboratuvarlar aracılığıyla PV modüllerin sertifikasyonu, PV modülleri için ön hazırlık denetimi ve yükleme denetimi, tedarikçi değerlendirmeleri, çevresel tetkikler, standartlara uygunluk incelemesi ve alt yüklenici değerlendirmelerini içerir.
 • İnşaat aşaması: İnşaat ve montaj sırasında Kalite Güvence denetimleri ve Kalite Kontrol denetimleri PV projelerinin Kalite ve Güvenliği için kilit rol oynamaktadır. Üretim gözetimi, uygunluk kontrolleri, inşaatın ilk aşamalarında arıza tespiti, Fabrika Kabul Testlerine katılım ve İnvertörler, Transformatör gibi kritik bileşenlerin saha testleri yapılmalıdır.
 • İşletme ve Bakım: Cihaz arıza tespiti ve analizi, DC bozulma testi, yerinde inverter değerlendirmesi, Kızılötesi kamera ile kontroller,İşletme ve Bakım değerlendirme sürecini kapsamaktadır.
 • İzleme (Monitoring): PV tesis projelerinin Kredi Veren ve Finansörleri için, Teknik Durum Tespiti ve Proje İzleme hizmetleri Projenin fizibilitesini değerlendirmede kilit rol oynamaktadır. İlk rapor hazırlama döneminde, enerji uzmanları tarafından enerji verimi değerlendirmesi yapılacaktır. PV uzmanları tarafından periyodik izleme raporları ve son kapanış raporlaması da yapılır.

Hidrolik Santral Gözetimleri

Hidrolik Santral gözetimleri, hidroelektrik santrallerinin yapısı nedeniyle genellikle daha inşaat odaklı projelerdir. Hizmetler 3 aşamada sınıflandırılabilir:

 • Proje başlangıcı ve tasarım aşaması: Proje yönetimi, proje izleme ve proje finansmanı / bütçeleme, Durum tespiti, Satın alma ve uygulama desteği, Fizibilite çalışmaları ve konum çalışmaları, Şantiye araştırması: Topografya ve haritacılık, jeoteknik çalışmalar, korunan alanlarla girişim analizi, arkeolojik sahaların incelenmesi.
 • İnşaat ve Devreye Alma aşaması: Mal sahibinin mühendislik hizmetleri: Bütçe, program ve kalite kontrol, jeoteknik raporlar, Tasarım değişikliklerinin gözden geçirilmesi ve onaylanması, Teknik şartnamelerin ve tedarik planlamasının gözden geçirilmesi. Fabrika denetimlerinde, kontrol noktaları programının onaylanması ve takibi, İnşaat işlerinin günlük gözetimi, gerekli makine ve personelin takibi, Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi (SEÇ), Yüklenicilerin kalite kontrol planının denetimi
 • İşletme ve Bakım aşaması: İşletme ve bakım planlaması, Bakım ve onarım ihalesi ve denetimi, Kalite yönetimi ve kalite denetimleri, Kalite göstergeleri izleme, Tesis yönetimi planlama ve izleme, Yapısal çalışmalar ve izleme, Risk ve güvenlik değerlendirmesi, Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi (SEÇ)

Biyokütle Santral Gözetimleri

Biyokütleden enerji üretimi, çok çeşitli hammaddeler ve enerji üretim teknolojileri ile sağlanır.

Biyokütle kaynaklarından elektrik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı teknoloji kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. Enerji üretimi için seçilmiş olan kaynaklar termo-kimyasal veya biyo-kimyasal çevirim yöntemleri ile istenilen teknolojiye uygun bir enerji formuna çevrilmektedir.

Biyokütle enerji santrali tasarımı ve yapımı, tasarlanan hedeflerin verimlilik seviyeleri nedeniyle kritik bir rol oynamaktadır. Üçüncü taraf bir şirketin uzman görüşü sayesinde, biyokütle enerji santrallerinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli ön çalışmalar teknik ve mali olarak yapılacaktır. Bu hizmet kapsamı aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı da değildir:

 • Fizibilite, tasarım ve teknik şartnamelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
 • İnşaat planının gözden geçirilmesi
 • Ana yüklenicilerin ve ilgili anlaşmaların gözden geçirilmesi
 • Tahmini inşaat maliyetleri ve aşımların gözden geçirilmesi
 • Ana teknik, tarımsal, finansal ve işletme varsayımlarının gözden geçirilmesi
 • Tarımsal parametrelerin değerlendirilmesi: mahsul verimi, kalorifik değer varsayımları, toprak koşulları
 • Öngörülen gelirler, giderler ve maliyetlerin doğrulanması
 • Potansiyel olayların ve ilgili maddi olumsuz etkilerin tanımlanması
 • Saha ziyareti

Rafineriler ve Kimya Tesisleri Gözetim Hizmetleri

Rafineri ve Kimya tesislerindeki muayene hizmetlerimiz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından verilmektedir.

Rafineri ve Kimya tesislerinde verilen hizmetler;

 • Atmosferik depolama tanklarının muayenesi (API 650 ve API 653 kontrolleri)
 • Borulama ve boru hatlarının muayenesi (API 570 kontrolleri)
 • Sistemler üzerindeki basınçlı kap, filtre gibi ekipmanların muayenesi
 • Yangın sistemlerinin kontrolü
 • Kıyı İşletme izni kapsamındaki periyodik muayeneler

Depolama Tankları Muayene Hizmetleri (API650 Ve API653)

API 650 standardına göre atmosferik depolama tanklarının imalat ve montaj gözetimi API Authorized inspector gözetiminde yapılmaktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır.

Depolama Tanklarına 3 aşamalı hizmet verilmektedir.

Tasarım Kontrolü; Tarafımıza sunulan teknik resim, hesap ve tasarım şartnamesi (rüzgar yükü, kar yükü, deprem yükü gibi) gereklilikleri göz önünde bulundurularak API 653 Authorized Inspector tarafından tasarımın kontrolü yapılıp “Design Examination Report“ yayınlanır.

İmalat Kontrolü; Depolama tankı ve boru spoollarının yapıldığı fabrikada oluşturulacak kalite planına göre kaynak ve imalat kontrolleri yapılır. Yapılan NDT kontrollerine nezaret edilir. Yapılan kontroller sonrasında “Inspection report“ yayınlanır.

Saha Montaj Kontrolü; Montaj sahasına sevkedilen imalatların onaylanmış projelere göre montajının yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yapılan kaynak ve montaj kontrolleri sonrasında “Inspection Report“ yayınlanır.

Devreye alma sürecinde testlere nezaret edilerek şartname ve API standartlarının gereklerinin kontrolü sağlanır. Tüm sürecin başarılı olması durumunda API 650 sertifikası verilir.

API 653 standardına göre atmosferik depolama tanklarının periyodik muayenesi API Authorized inspector gözetiminde yapılmaktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır.

Yapılan muayene API 653 Annex C gerekliliklerini sağlamaktadır. Bu kapsamda

 • Tank taban kontrolleri
 • Tank donam kontrolleri
 • Tank tavan kontrolleri
 • Yüzer tavan kontrolleri (eğer varsa)
 • Gerekli NDT muayeneleri (MFL, vakum test, penetrant gibi)

Rafineriler ve Kimya Tesisleri Gözetim Hizmetleri

Rafineri ve Kimya tesislerindeki muayene hizmetlerimiz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından verilmektedir.

Rafineri ve Kimya tesislerinde verilen hizmetler;

 • Atmosferik depolama tanklarının muayenesi (API 650 ve API 653 kontrolleri)
 • Borulama ve boru hatlarının muayenesi (API 570 kontrolleri)
 • Sistemler üzerindeki basınçlı kap, filtre gibi ekipmanların muayenesi
 • Yangın sistemlerinin kontrolü
 • Kıyı İşletme izni kapsamındaki periyodik muayeneler

Risk Tabanlı Muayene Hizmetleri (RBI)

Risk tabanlı kontrol “RBI/Risk based inspection” ve Güvenilirlik Merkezli Bakım “RCM/Reliability centered maintenance” sistemleri işletmelerde bakım optimizasyonu sağlamak, bakım maliyetlerini ve riskleri minimuma indirgemek için uygulanmaktadır. Bu hizmetimiz tüm kurulum ve işletme faaliyetleri, konusunda uzman sertifikalı API RBI alanında yetkin uzmanlarımız ve deneyimli RCM uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

RBI Çalışmalarının amacı,

 • İşletme ünitelerindeki yüksek riskli alanların belirlenmesi,
 • Her bir ekipman için olası risk unsurlarının değerlendirilmesi,
 • Tanımlanan risklere göre ekipmanların önceliklendirilmesi,
 • Önceliklendirmelere göre teknik kontrol ve muayene planlarının oluşturulması,
 • Ekipman arıza risklerinin sistematik olarak yönetilmesidir.

İkinci Taraf Gözetim Hizmeti

İkinci Taraf Kontrol hizmetlerinde imalatçıların kısa süreli ve orta vadeli ihtiyaç duyacağı personel tedariği sağlanır. Personellerimiz firmanın ihtiyaç duyacağı iş gücünü sağlar. Teknik resim hazırlanması, kalite kontrol süreç, raporlama, tahribatlı ve tahribatsız muayene takibi, ITP (Inspection Test Plan) oluşturulup yerine getirilmesi, WPQR, kaynakçı sertifikalarının takibi gibi süreçleri takip edebilecek personellerin hizmetini de sağlıyoruz.